3 3 123
41 54 54

: , , 23-26 2018 .

 1. #41
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  1. - - . - + + 100%
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + + 100% +
  4. - . + + 100% +
  5. 32 - . - + 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp - . - 50%
  10. 2 - . - 50%
  11. - . - 50%+
  12. - . - 50%
  13. - . - 50%
  14. - 2 @ - . - 50%+
  15. - . - 50%+
  16. Arion - . - 100%
  17. Mad Carp - . - 50%
  18. Special Carp - . - 50% +

  () , :

  19. DVA UNITED RHINO TEAM - . - +
  20. 57 - . - +
  21. - . - +
  22. 057 - . - +
  23. G-BAITS - . - +
  24. - . -
  25. Crazy Carp - . - +
  26. - . + +
  27. Carp Travel - . - +
  28. LeprekoN - . -
  29. -2 - . -
  30. SV Carp - . - +
  31. Fibertool Team - . - +
  32. - . *
  33. Cosmos - . - +
  34. DD Carp - . - +
  35. - .
  ...

 2. #42
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  1. - - . - + 100%
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + + 100% +
  4. - . + + 100% +
  5. 32 - . - 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+
  10. 2 - . - 50%
  11. - . - 50%+
  12. - . - 50%
  13. - . - 50%
  14. - 2 @ - . - 50%+
  15. - . - 50%+
  16. Arion - . - 100%
  17. Mad Carp - . - 50%
  18. Special Carp - . - 50% +
  19. - . - (5 ) +

  () , :

  20. DVA UNITED RHINO TEAM - . - +
  21. 57 - . - +
  22. 057 - . - +
  23. G-BAITS - . - +
  24. - . -
  25. Crazy Carp - . - +
  26. - . + +
  27. Carp Travel - . - +
  28. LeprekoN - . -
  29. -2 - . -
  30. SV Carp - . - +
  31. Fibertool Team - . - +
  32. - . *
  33. Cosmos - . - +
  34. DD Carp - . - +
  35. - .
  ...

 3. #43
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  1. - - . - + 100%
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + + 100% +
  4. - . + + 100% +
  5. 32 - . - 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+
  10. 2 - . - 50%
  11. - . - 50%+
  12. - . - 50%
  13. - . - 50%
  14. - 2 @ - . - 100%+
  15. - . - 50%+
  16. Arion - . - 100%
  17. Mad Carp - . - 50%
  18. Special Carp - . - 50% +
  19. - . - (5 ) +
  20. - . - 50%
  21. - . + ++(5 )


  () , :

  22. DVA UNITED RHINO TEAM - . - +
  23. 57 - . - +
  24. 057 - . - +
  25. G-BAITS - . - +
  26. - . -
  27. Crazy Carp - . - +
  28. Carp Travel - . - +
  29. LeprekoN - . -
  30. -2 - . -
  31. SV Carp - . - +
  32. Fibertool Team - . - +
  33. - . *
  34. Cosmos - . - +
  35. DD Carp - . - +
  36. - .
  37. Carp fly .
  ...

 4. #44
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  1. - - . - + 100%
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + + 100% +
  4. - . + + 100% +
  5. 32 - . - 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+
  10. 2 - . - 50%
  11. - . - 50%+
  12. - . - 50%
  13. - . - 50%
  14. - 2 - . - 100%+
  15. - . - 50%+
  16. Arion - . - 100%
  17. Mad Carp - . - 50%
  18. Special Carp - . - 50% +
  19. - . - (5 ) +
  20. - . - 50%
  21. - . + ++(5 )
  22. SV Carp - . - ++ 50%
  23. Carp fly . + 50%
  24. Crazy Carp - . - + + (5 )
  25. Carp Friend - . - 50%

  () , :


  26. 57 - . - +
  27. G-BAITS - . - +
  28. - . -
  29. Carp Travel - . - +
  30. LeprekoN - . -
  31. -2 - . -
  32. Fibertool Team - . - +
  33. - . *
  34. Cosmos - . - +
  35. DD Carp - . - +
  36. - .
  ...

 5. #45
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , :

  1.
  2.
  3.
  4.
  5. ( , ())
  ...

 6. #46
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  1. - - . - + 100%
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + + 100% +
  4. - . + + 100% +
  5. 32 - . - 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+
  10. 2 - . - 50%
  11. - . - 50%+
  12. - . - 50%
  13. - . - 50%
  14. - 2 - . - 100%+
  15. - . - 50%+
  16. Arion - . - 100%
  17. Mad Carp - . - 50%
  18. Special Carp - . - 50% +
  19. - . - (5 ) +
  20. - . - 50%
  21. - . + ++(5 )
  22. SV Carp - . - ++ 50%
  23. Carp fly . + 50%
  24. Carp Friend - . - 50%
  25. Rubio Team - . - 50%
  26. Carp Travel - . - 50 % +


  () , :

  27. 57 - . - +
  28. G-BAITS - . - +
  29. - . -
  30. LeprekoN - . -
  31. -2 - . -
  32. Fibertool Team - . - +
  33. - . *
  34. Cosmos - . - +
  35. DD Carp - . - +
  36. - .

  :

  1. - . ( 2 )


  ?
  ...

 7. #47
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  - 35

  1. - - . + + 100% ( .-, .-2. )
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + 100% + ( .-3., .-3. )
  4. - . + + 100% + ( .-1., .-.., .-.()- .())
  5. 32 - . - 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+ ( .-, .-1.)
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+( -3.., .-.. )
  10. 2 - . - 50%+ ( .-.., .-..)
  11. - . - 50%+
  12. - . - 50% ( .-1., .-.. )
  13. - . - 50%
  14. - 2 - . - 100%+ ( .-1., .-1.)
  15. - . - 50%+ ( .-2, .-2)
  16. Arion - . - 100%( .-, .-3.)
  17. Mad Carp - . - 50% ( .-, .-)
  18. Special Carp - . - 50% + ( .-, .-1 )
  19. - . - (5 ) + ( .-1, .-1)
  20. - . - 50%( .-1., .-..)
  21. - . -++(5 ) ( .-.., .-.. )
  22. SV Carp - . - ++ 50% ( .-.., .-..)
  23. Carp fly . + 50%( .-2., .-2.)
  24. Carp Friend - . - 50%
  25. Rubio Team - . - 50% ( .-.., .-..)
  26. Carp Travel - . - 50 % + ( ., .)

  () , :


  27. 57 - . - +
  28. LeprekoN - . -
  29. -2 - . -
  30. Fibertool Team - . - +
  31. Cosmos - . - +
  32. DD Carp - . - +
  33. - . ( .-2., .-)


  :

  1. - . ( 2 )


  ?
  ...

 8. #48
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  133958


  , 20 50% , , ..

  - 35

  1. - - . + + 100% ( .-, .-2. )
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + 100% + ( .-3., .-3. )
  4. - . + + 100% + ( .-1., .-.., .-.()- .())
  5. 32 - . - 50%
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+ ( .-, .-1.)
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+( -3.., .-.. )
  10. 2 - . - 50%+ ( .-.., .-..)
  11. - . -+50%+
  12. - . - 50% ( .-1., .-.. )
  13. - . - 50%( .-1., .-..)
  14. - 2 - . - 100%+ ( .-1., .-1.)
  15. - . - 50%+ ( .-2, .-2)
  16. Arion - . - 100%( .-, .-3.)
  17. Mad Carp - . - 50%+ ( .-, .-)
  18. Special Carp - . - 50% + ( .-, .-1 )
  19. - . - 100% + ( .-1, .-1)
  20. - . - 50%( .-1., .-..)
  21. - . -++(5 ) ( .-.., .-.. )
  22. SV Carp - . - ++ 50% ( .-.., .-..)
  23. Carp fly . + 50%( .-2., .-2.)
  24. Carp Friend - . - 50%
  25. Rubio Team - . - 50% ( .-.., .-..)
  26. Carp Travel - . - 50 % + ( .-1., .-2., .()

  () , :

  27. 57 - . - +
  28.LeprecoN .
  29. -2 - . -
  30. Fibertool Team - . - +
  31. Cosmos - . - +
  32. DD Carp - . - +
  33. - . ( .-2., .-)
  34. -. ( .-1., .-1.)

  :

  1. - . ( 2 )
  2. Special Carp - . (2 )
  3. - - . (2 )
  4. --2 . (2 )

  ?
  ...

 9. #49
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  134041

  , 20 50% , , ..

  - 35

  1. - - . + + 100% ( .-, .-2. )
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + 100% + ( .-3., .-3. )
  4. - . + + 100% + ( .-1., .-.., .-.()- .())
  5. 32 - . - 50%( .-1., .-1.)
  6. - . - 50%
  7. - . + 100%+ ( .-, .-1.)
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 50%+( -3.., .-.. )
  10. 2 - . - 50%+ ( .-.., .-..)
  11. - . -+50%+( .-1., .-..)
  12. - . - 50% ( .-1., .-.. )
  13. - . - 50%( .-1., .-..)
  14. - 2 - . - 100%+ ( .-1., .-1.)
  15. - . - 50%+ ( .-2, .-2)
  16. Arion - . - 100%( .-, .-3.)
  17. Mad Carp - . - 50%+ ( .-, .-)
  18. Special Carp - . - 50% + ( .-, .-1 )
  19. - . - 100% + ( .-1, .-1)
  20. - . - 50%( .-1., .-..)
  21. - . -++(5 ) ( .-.., .-.. )
  22. SV Carp - . - ++ 50% ( .-.., .-..)
  23. Carp fly . + 50%( .-2., .-2.)
  24. Carp Friend - . - 50%( .-.., .-..)
  25. Rubio Team - . - 50% ( .-.., .-..)
  26. Carp Travel - . - 50 % + ( .-1., .-2., .())
  27. -. ()+ 100% ( .-1., .-1.)
  28.LeprecoN . 50% + ( .-2., .-2.)

  () , :


  29. -2 - . -
  30. Fibertool Team - . - +
  31. Cosmos - . - +
  32. DD Carp - . - +

  :

  1. - . ( 2 )
  2. Special Carp - . (2 )
  3. - - . (2 )
  4. --2 . (2 )

  ?
  ...

 10. #50
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  134041

  , 20 50% , , ..

  - 35

  1. - - . + + 100% ( .-, .-2. )
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + 100% + ( .-3., .-3. )
  4. - . + + 100% + ( .-1., .-.., .-.()- .())
  5. 32 - . - 50%( .-1., .-1.)
  6. 28.LeprecoN . 50% + ( .-2., .-2.)
  7. - . + 100%+ ( .-, .-1.)
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 100%+( -3.., .-.. )
  10. 2 - . - 50%+ ( .-.., .-..)
  11. - . -+50%+( .-1., .-..)
  12. - . - 50% ( .-1., .-.. )
  13. - . - 50%( .-1., .-..)
  14. - 2 - . - 100%+ ( .-1., .-1.)
  15. - . - 50%+ ( .-2, .-2)
  16. Arion - . - 100%( .-, .-3.)
  17. Mad Carp - . - 50%+ ( .-, .-)
  18. Special Carp - . - 50% + ( .-, .-1 )
  19. - . - 100% + ( .-1, .-1)
  20. - . - 50%( .-1., .-..)
  21. - . -++(5 ) ( .-.., .-.. )
  22. SV Carp - . - ++ 50% ( .-.., .-..)
  23. Carp fly . + 50%( .-2., .-2.)
  24. Carp Friend - . + ()- 100%( .-.., .-..)
  25. Rubio Team - . - 50% ( .-.., .-..)
  26. Carp Travel - . - 50 % + ( .-1., .-2., .())
  27. -. ()+ 100% ( .-1., .-1.)

  () , :


  29. -2 - . -
  30. Fibertool Team - . - +
  31. Cosmos - . - +
  32. DD Carp - . - +

  :

  1. - . ( 2 )
  2. Special Carp - . (2 )
  3. - - . (2 )
  4. --2 . (2 )

  ?
  ...

 11. #51
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 20 50% , , ..

  - 35

  1. - - . + + 100% ( .-, .-2. )
  2. Royal Carp - . - + 50%
  3. - . + 100% + ( .-3., .-3. )
  4. - . + + 100% + ( .-1., .-.., .-.()- .())
  5. 32 - . - 50%( .-1., .-1.)
  6. LeprecoN . 50% + ( .-2., .-2.)
  7. - . + 100%+ ( .-, .-1.)
  8. Red Bull - . (50% )
  9. Happy Carp- . - 100%+( -3.., .-.. )
  10. 2 - . - 50%+ ( .-.., .-..)
  11. - . -+50%+( .-1., .-..)
  12. - . - 50% ( .-1., .-.. )
  13. - . - 50%( .-1., .-..)
  14. - 2 - . - 100%+ ( .-1., .-1.)
  15. - . - 50%+ ( .-2, .-2)
  16. Arion - . - 100%( .-, .-3.)
  17. Mad Carp - . - 50%+ ( .-, .-)
  18. Special Carp - . - 50% + ( .-, .-1 )
  19. - . - 100% + ( .-1, .-1)
  20. - . - 50%( .-1., .-..)
  21. - . -++(5 ) ( .-.., .-.. )
  22. SV Carp - . - ++ 50% ( .-.., .-..)
  23. Carp fly . + 50%( .-2., .-2.)
  24. Carp Friend - . + ()- 100%( .-.., .-..)
  25. Rubio Team - . - 50% ( .-.., .-..)
  26. Carp Travel - . - 50 % + ( .-1., .-2., .())
  27. -. ()+ 100% ( .-1., .-1.)

  () , :


  28. Fibertool Team - . - +
  29. -. - +
  :

  1. - . ( 2 )
  2. Special Carp - . (2 )
  3. - - . (2 )
  4. --2 . (2 )
  5.Royal Carp . (2 )

  ?
  ...

 12. #52
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , .

  :

  22 :


  16:00 .-
  16:30 . -
  17:00 . -
  17:30 . - ,


  23 :


  6-00 . -
  8-00 . - ,


  26 :


  8:00 .-
  10:00 - .
  10:30 - .
  ...

 13. #53
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  20-00 22 ., 15 ..... 10 , , ...
  ...

 14. #54
  Moderator  G-Karp
  08.02.2012
  704
  0
  : 5

  , 10 .
  ...

,

: 1 (: 0 , : 1)

 •